Stavební dozor vs. Inspekce nemovitosti?

Stavební dozor vs. Inspekce nemovitosti?

Jaký je rozdíl mezi stavebním dozorem a inspekcí nemovitosti? Toto je otázka, kterou si pokládá plno našich klientů. Rádi bychom Vám tedy vysvětlili základní rozdíly u těchto dvou činností. Stavební dozor i inspektora nemovitostí si můžete objednat, pokud zrovna stavíte nějakou stavbu. Co ale od koho můžete očekávat?

Stavební dozor

Pokud stavíte dům, budete potřebovat při kolaudaci potvrzení, že jste měli během stavby stavební dozor. Jeho funkcí je, že zajišťuje stavbu "svépomocí" v souladu s požadavky stavebního zákona. V zákoně je stavení dozor označený jako kontrolor prováděných stavebních prací .

 

Proč ale je nutné mít stavební dozor?

Stavební dozor je veden kvůli zajištění stavby podle projektové dokumentace a podle platných předpisů a norem. Zajišťuje, že stavba je prováděna dle bezpečně a správně. Stavební dozor je zákonem stanovený. Jedná se o kontrolní, dozorovou, činnost. Tu provádí příslušný stavební  úřad v průběhu realizace a užívání stavby nebo osoba, kterou musí stavebník zajistit, pokud provádí stavbu "Svépomocí", pokud daný stavebník nemá na tuto činnost kvalifikační požadavky.  Jednoduše řečeno je nutné mít stavební (odborný) dozor, pokud stavíte sami. Stavební dozor je osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Ve stavebním povolení musíte mít uvedeno, kdo bude provádět stavební dozor, popř. kdo bude stavbyvedoucí. Stavební dozor si musí zajistit vždy stavebník, pokud chce sám pro sebe provádět stavby, terénní úpravy a udržovací práce.

Stavení dozor je tedy nutné mít ho zákona. I pro vás je ale dobré ho mít, protože kontroluje, zda fakturace dodavatele odpovídají provedeným pracím a rozpočtu. Stavební dozor tedy může být vaším pomocníkem při výstavbě, hájí vaše zájmy a šetří čas a peníze.

 

Inspektor nemovitostí, inspekce stavby

Na rozdíl od stavebního dozoru není inspekce nemovitosti vyžadována žádným zákonem.

Inspekce nemovitostí je prováděna pro kontrolu nemovitosti a ohodnocení jejího stavu. Provádí se u jakýchkoliv nemovitostí - domů, bytů. Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostí, který je členem Asociace Inspektorů nemovitostí, který ručí za kvalitu inspektorů. Inspekce hodnotí nemovitosti metodikou Nemopas z hlediska jejich poruch a také z hlediska rizika poruch. Inspekce vyhledá i poruchy, které nemovitosti teprve hrozí a mohou v budoucnosti na domě nebo bytu nastat. Příkladem je třeba zatékání v případě silných srážek a podobně.

Inspekce nemovitosti je realizována v 8 technických oborech, kde se odhalují vady a rizika vad. Tyto obory jsou statika domu a nemovitosti, hydroizolace nemovitosti, povrchy, požáry a bezpečnost, hluk, teplo, zdravotní nezávadnost a technická zařízení staveb a budov.

 

Certifikace výstavby

Pokud stavíte dům, můžete si objednat také inspekci - certifikaci výstavby Nemopas. Zde se jedná o službu, který eliminuje realizačním firmám rizika poruch na dokončeném objektu. Pro kupujícího nemovitosti, nebo majitele nově postavené nebo stavěné nemovitosti zaručuje certifikace výstavby to, že byl objekt při výstavbě pravidelně a průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

U certifikace výstavby dochází ke kontrole objektu v několika fázích. V rámci každé kontroly se hledají příslušná rizika vad.  Hlavní fáze nastávají při supervizi projektu na začátku stavby, poté kontrolu po dokončení spodní stavby (kontrola izolace, drenáže). Další je prohlídka po dokončení hrubé stavby, kontrola nosných konstrukcí , krovu, krytiny, osazení výplní a rozvodů. Po dokončení stavby se provádí měření akustiky, vzduchotěsnosti, tlakové zkoušky a podobně. Pokud se najdou nějaké nedostatky, následuje další kontrola po jejich odstranění.

O všech kontrolách se vystavuje průběžný protokol a po poslední kontrole se vystaví finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti.

Záruka inspekce nemovitosti

Pokud si necháte provést inspekci nemovitosti Nemopas, získáváte na ni také záruku. Záruka je poskytována na 3 roky a vztahuje se na výskyt budoucích vad na nemovitosti. Jde o vady, které byly v daných technických oborech kontrolovány a byly uvedené ve zprávě jako vady, které na nemovitosti nenastanou. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou opotřebením nemovitosti nebo v důsledku zásahu vyšší moci.